karate-klub-kladno

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Kata

TEKI SHODAN

Z postoje hačiji-dači zaujmout postoj musubi-dači a provést pozdrav Ricu-rei. Poté vyčkat asi 3 sekundy.

1.) POHLED VPŘED: z postoje musubi-dači zaujmout postoj haisoku-dači s pažemi nataženými před sebe tak, že konečky prstů Ievé ruky překrývají konečky prstů pravé ruky.

2.) POHLED VPRAVO DO 90° Ievou nohou přešlápnout před pravou směrem vpravo do postoje kosa-dači, paže zůstávají ve stejné poloze.

 3.) Pravou nohou dokročit směrem vpravo do kiba-dači se současným provedením

krytu ašibo-kake-uke pravou nohou a čúdan haišu-uke pravou paží směrěm  vpravo stranou

4.) Na místě v kiba-dači provést Ievou paží směrem vpravo stranou úder čúdan  empi-uči do dlaně pravé ruky.

5a.) POHLED VLEVO O 180° na místě v kiba-dači přitáhnout obě pěsti k pravému boku do polohy hiki-te.

5b.)Na místě v kiba-dačiprovést Ievoupaží směrem vlevo stranou kryt gedan-barai.

 6.) Na místě v kiba-dači provést směrem vlevo pravou paží úder čúdan kagi-cuki.

7 .) Pravou nohou přešlápnout před Ievou směrem vlevo do postoje kosa-dači, pravá paže zůstává v poloze úderu kagi-cuki.

8.) POHLED VPŘED: Ievou nohou dokročit směrem vlevo do kiba-dači se současným provedením krytu ašibo-kake-uke Ievou nohou a čúdan uči-uke pravou paží  směrem před sebe. 

9.) Na místě v kiba-dači provést směrem před sebe současně kryty gedan-uke pra-vou paží s džódan nagaši-uke Ievou paží.

10.) Na místě v kiba-dači provést směrem před sebe Ievou paží úder džódan ura-cuki se současným přitažením pravé ruky sevřené v pěst pod Ievou paží. Pěst pravé

ruky se nachází pod Ievou paží v místě za loktem. Jde o obdobu krytu teosae-uke, avsak ruka Je sevrena v pest. 

11.) POHLED VLEVO: na místě z postoje kiba-dači provést Ievou nohou směrem vlevo stranou kryt nami-gaeši, paže zůstávají v předešlé poloze.

12.) Došlap Ievou nohou zpět do kiba-dači se současným provedením krytu sokumen čúdan-uke směrem vlevo stranou.

13.) POHLED VPRAVO: na místě z postoje kiba-dači provést pravou nohou směrem  vpravo stranou kryt nami-gaeši, paže zůstávají v předešlé poloze. 

14.) Došlap pravou nohou zpět do kiba-dači se současným provedením krytu soku-

men čúdan-uke směrem vpravo stranou.

15a.) POHLED VLEVO: na místě v kiba-dači přitáhnout obě pěsti k pravému boku do polohy hiki-te.

 15b.) Na místě v kiba-dači provést směrem vlevo stranou současně údery čúdan-cuki Ievou paží a čúdan kagi-cuki pravou paží = KIAI !

 16.) Na místě v kiba-dači provést směrem vlevo stranou kryt čúdan haišu-uke Ievou paží.

 17 .) Na místě v kiba-dači provést pravou paží směrem vlevo stranou úder čúdan empi-uči do dlaně Ievé ruky.

 18.) POHLED VPRAVO: na místě v kiba-dači přitáhnout obě pěsti k Ievému boku do polohy hiki-te

18b.) Na místě v kiba-dači provést pravou paží směrem vpravo stranou kryt gedan-barai,

 19.) Na místě v kiba-dači provést směrem vpravo Ievou paží úder čúdan kagi-cuki. 

20.) Levou nohou přešlápnout před pravou směrem vpravo do postoje kosa-dači, Ievá paže zústává v poloze úder kagi-cuki.

21.) POHLED VPŘED: pravou nohou dokročit směrem vpravo do kiba-dači se součas- ným provedením krytu ašibo-kake-uke pravou nohou a čúdan uči-uke Ievou paží směrem vpřed sebe.

22.) Na místě v kiba-dači provést směrem před sebe současně kryty gedan-uke tevou paží a džódan nagaši-uke pravou paží.

23.) Na místě v kiba-dači provést směrem před sebe pravou paží úder džódan ura-cuki se současným přitažením tevé ruky sevřené v pěst pod pravou paži. Pěst Ievé ruky se nachází pod pravou paží v místě za loktem. Jde o obdobu krytu teosae-uke, avšak ruka je sevřena v pěst.

24.) POHLED VPRAVO: na místě z postoje kiba-dači provést pravou nohou směrem vpravo stranou kryt nami-gaeši, paže zústávají v předešlé poloze.

25.) Došlap pravou nohou zpět do kiba-dači se současným provedením krytu suko- men čúdan-uke směrem vpravo stranou.

26.) POHLED VLEVO: na místě z postoje kiba-dači provést Ievou nohou směrem vlevo stranou kryt nami-gaeši, paže zústávají v předešlé poloze.

27 .) Došlap Ievou nohou zpět do kiba-dači se současným provedením krytu sokumen čúdan-uke směrem vlevo stranou.

28.a) POHLED VPRAVO: na místě v kiba-dači přitáhnout obě pěsti k Ievému boku do polohy hiki-te.

28b.) Na místě v kiba-dači provést směrem vpravo stranou současně údery čúdan-cuki pravou paží a čúdan kagi-cuki Ievou paží = KIAI !

29.) Pravou nohu přisunout k Ievé do postoje haisoku-dači se současným natažením obou paží před sebe tak, že konečky prstů Ievé ruky překrývají konečky prstů pravé ruky.

Z postoje haisoku-dači zaujmout postoj musubi-dači a provést pozdrav Ricu-rei. Následuje zaujmutí postoje hačiji-dači = YAME.

 

Kata Tekki shodan zcela vybočuje ze všech kat na stupně kyu. Krokový diagram je pouze přímka. Nevyskytuje se zde jiný postoj než Kiba dači. Pohyby boků jsou proto velmi těžké - je třeba dlouhého a pečlivého nácviku ke zvládnutí této katy.
Velký význam mají pohledy (protože se nemění směr postojů) - musejí být vždy zdůrazněny pohybem hlavy

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.